آجرلو: خوش به حال تیمی که سروش رفیعی را جذب کند

آجرلو: خوش به حال تیمی که سروش رفیعی را جذب کند

آجرلو: خوش به حال تیمی که سروش رفیعی را جذب کند

آجرلو: خوش به حال تیمی که سروش رفیعی را جذب کند