آشتیانی: کی‌روش باید همه را مرخص می‌کرد نه فقط پرسپولیسی‌ها را

آشتیانی: کی‌روش باید همه را مرخص می‌کرد نه فقط پرسپولیسی‌ها را

آشتیانی: کی‌روش باید همه را مرخص می‌کرد نه فقط پرسپولیسی‌ها را

آشتیانی: کی‌روش باید همه را مرخص می‌کرد نه فقط پرسپولیسی‌ها را