آشنایی با نخستین دبیر کل زن فیفا

آشنایی با نخستین دبیر کل زن فیفا
فاطما سامبا به عنوان اولین زن و اولین غیر اروپایی به سمت دبیر کل فیفا رسید و جایگزین رژوم والکه شد.

آشنایی با نخستین دبیر کل زن فیفا

فاطما سامبا به عنوان اولین زن و اولین غیر اروپایی به سمت دبیر کل فیفا رسید و جایگزین رژوم والکه شد.
آشنایی با نخستین دبیر کل زن فیفا

بک لینک رنک 1

سپهر نیوز