اختصاص 300 میلیون تومان بودجه به فدراسیون شطرنج

اختصاص 300 میلیون تومان بودجه به فدراسیون شطرنج

اختصاص 300 میلیون تومان بودجه به فدراسیون شطرنج

اختصاص 300 میلیون تومان بودجه به فدراسیون شطرنج