ادامه پیروزی‌های فرانسه در لیگ جهانی/ صعود آمریکا در جدول با غلبه بر روسیه

ادامه پیروزی‌های فرانسه در لیگ جهانی/ صعود آمریکا در جدول با غلبه بر روسیه

ادامه پیروزی‌های فرانسه در لیگ جهانی/ صعود آمریکا در جدول با غلبه بر روسیه

ادامه پیروزی‌های فرانسه در لیگ جهانی/ صعود آمریکا در جدول با غلبه بر روسیه