اظهار نظر جالب ویار در مورد پلاتینی و جام قهرمانی

اظهار نظر جالب ویار در مورد پلاتینی و جام قهرمانی
نایب رییس یوفا اظهار نظر جالبی در مورد میشل پلاتینی محروم و جامی که قرار است به تیم قهرمان یورو بدهد داشته است.

اظهار نظر جالب ویار در مورد پلاتینی و جام قهرمانی

نایب رییس یوفا اظهار نظر جالبی در مورد میشل پلاتینی محروم و جامی که قرار است به تیم قهرمان یورو بدهد داشته است.
اظهار نظر جالب ویار در مورد پلاتینی و جام قهرمانی

بک لینک رنک 7