اوضاع 14 تیم فوتسالی در فاصله یک ماه تا شروع لیگ/ فقط 4 تیم استارت زده‌اند!

اوضاع 14 تیم فوتسالی در فاصله یک ماه تا شروع لیگ/ فقط 4 تیم استارت زده‌اند!

اوضاع 14 تیم فوتسالی در فاصله یک ماه تا شروع لیگ/ فقط 4 تیم استارت زده‌اند!

اوضاع 14 تیم فوتسالی در فاصله یک ماه تا شروع لیگ/ فقط 4 تیم استارت زده‌اند!

روزنامه ایران