تساوی اوکراین و ایرلند شمالی در پایان 45 دقیقه نخست

تساوی اوکراین و ایرلند شمالی در پایان 45 دقیقه نخست

تساوی اوکراین و ایرلند شمالی در پایان 45 دقیقه نخست

تساوی اوکراین و ایرلند شمالی در پایان 45 دقیقه نخست

اسکای نیوز