جایگاه دومی احمدی در تفنگ بادی جهان بعد از 6 ماه صدرنشینی

جایگاه دومی احمدی در تفنگ بادی جهان بعد از 6 ماه صدرنشینی
در آخرین رنکینگ اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی، الهه احمدی در جایگاه دوم تفنگ بادی 10 متر زنان است.

جایگاه دومی احمدی در تفنگ بادی جهان بعد از 6 ماه صدرنشینی

در آخرین رنکینگ اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی، الهه احمدی در جایگاه دوم تفنگ بادی 10 متر زنان است.
جایگاه دومی احمدی در تفنگ بادی جهان بعد از 6 ماه صدرنشینی

فروش بک لینک