جوهری: اعتقاد ندارم کشتی پهلوانی در سیطره ما باشد/ بیشترین تعامل را با فدراسیون کشتی خواهم داشت

جوهری: اعتقاد ندارم کشتی پهلوانی در سیطره ما باشد/ بیشترین تعامل را با فدراسیون کشتی خواهم داشت

جوهری: اعتقاد ندارم کشتی پهلوانی در سیطره ما باشد/ بیشترین تعامل را با فدراسیون کشتی خواهم داشت

جوهری: اعتقاد ندارم کشتی پهلوانی در سیطره ما باشد/ بیشترین تعامل را با فدراسیون کشتی خواهم داشت