حضور نماینده ایران در جام‌جهانی سنگنوردی معلولین

حضور نماینده ایران در جام‌جهانی سنگنوردی معلولین

حضور نماینده ایران در جام‌جهانی سنگنوردی معلولین

حضور نماینده ایران در جام‌جهانی سنگنوردی معلولین

عکس