حضور پررنگ فیلم های مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

حضور پررنگ فیلم های مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت
دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از انتخاب ۲۱ عنوان فیلم سینمایی در بخش مسابقه این جشنواره خبر داد که از این تعداد ۷ فیلم سینمایی از تولیدات مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی است.
۱۹:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


حضور پررنگ فیلم های مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از انتخاب ۲۱ عنوان فیلم سینمایی در بخش مسابقه این جشنواره خبر داد که از این تعداد ۷ فیلم سینمایی از تولیدات مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی است.
۱۹:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


حضور پررنگ فیلم های مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

ساخت بنر