حمیدی: فعالیت‌های دانش آموزی با همایش تربیت بدنی، دانش‌بنیان شده است

معاون تر‌بیت ‌بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: برگزاری نهمین همایش بین‌المللی تر‌بیت ‌بدنی و علوم ورزشی و بازخورد آن سبب دانش بنیان شدن فعالیت‌های دانش‌آ‌مو‌ز‌ان شده است.

پرس نیوز

صبحانه