در حضور بیش از 7000 نفر؛ فصل شانزدهم لیگ برتر فوتبال آغاز شد

در حضور بیش از 7000 نفر؛ فصل شانزدهم لیگ برتر فوتبال آغاز شد

در حضور بیش از 7000 نفر؛ فصل شانزدهم لیگ برتر فوتبال آغاز شد

در حضور بیش از 7000 نفر؛ فصل شانزدهم لیگ برتر فوتبال آغاز شد

تکنولوژی جدید