دولت عربستان برای اولین بار یک زن را برای یک پست ورزشی منصوب کرد

دولت عربستان برای اولین بار یک زن را برای یک پست ورزشی منصوب کرد

دولت عربستان برای اولین بار یک زن را برای یک پست ورزشی منصوب کرد

دولت عربستان برای اولین بار یک زن را برای یک پست ورزشی منصوب کرد

اخبار دنیای دیجیتال