رستمی: شخص دیگری برایم وزنه انتخاب می‌کرد، مدال نمی‌گرفتم

رستمی: شخص دیگری برایم وزنه انتخاب می‌کرد، مدال نمی‌گرفتم

رستمی: شخص دیگری برایم وزنه انتخاب می‌کرد، مدال نمی‌گرفتم

رستمی: شخص دیگری برایم وزنه انتخاب می‌کرد، مدال نمی‌گرفتم

ganool review