سامپائولی: برابر برسلونا به بازیکنان جوانم فرصت بازی می‌دهم

سامپائولی: برابر برسلونا به بازیکنان جوانم فرصت بازی می‌دهم

سامپائولی: برابر برسلونا به بازیکنان جوانم فرصت بازی می‌دهم

سامپائولی: برابر برسلونا به بازیکنان جوانم فرصت بازی می‌دهم

روزنامه ایران