سلیمی: دوست داشتم رقابت لذت بخشی با روس‌ها داشتیم

سلیمی: دوست داشتم رقابت لذت بخشی با روس‌ها داشتیم

سلیمی: دوست داشتم رقابت لذت بخشی با روس‌ها داشتیم

سلیمی: دوست داشتم رقابت لذت بخشی با روس‌ها داشتیم

پامنا موبایل لپ تاپ