شهریان: دیدگاه رییس جمهور ایجاد فرصت های برابر برای استفاده از پتانسیل بانوان است

شهریان: دیدگاه رییس جمهور ایجاد فرصت های برابر برای استفاده از پتانسیل بانوان است
معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: دیدگاه رییس جمهور ایجاد فرصت های برابر برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت بانوان در جایگاه های مختلف است.

شهریان: دیدگاه رییس جمهور ایجاد فرصت های برابر برای استفاده از پتانسیل بانوان است

معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: دیدگاه رییس جمهور ایجاد فرصت های برابر برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت بانوان در جایگاه های مختلف است.
شهریان: دیدگاه رییس جمهور ایجاد فرصت های برابر برای استفاده از پتانسیل بانوان است

فروش بک لینک

مرکز فیلم