شکست سنگین روسیه در کشتی فرنگی زیر 23 سال اروپا

شکست سنگین روسیه در کشتی فرنگی زیر 23 سال اروپا
تیم ‌ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال روسیه در مسابقات قهرمانی اروپا در جایگاهی بهتر از هفتم قرار نگرفت.

شکست سنگین روسیه در کشتی فرنگی زیر 23 سال اروپا

تیم ‌ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال روسیه در مسابقات قهرمانی اروپا در جایگاهی بهتر از هفتم قرار نگرفت.
شکست سنگین روسیه در کشتی فرنگی زیر 23 سال اروپا

فروش بک لینک