شکست عنوان‌داران المپیک و جهان در گزینشی ترکیه

شکست عنوان‌داران المپیک و جهان در گزینشی ترکیه
رقابت‌های گزینشی کشتی فرنگی برای کسب سهمیه المپیک 2016 در ترکیه با شکست عنوان داران جهان و المپیک همراه بود.

شکست عنوان‌داران المپیک و جهان در گزینشی ترکیه

رقابت‌های گزینشی کشتی فرنگی برای کسب سهمیه المپیک 2016 در ترکیه با شکست عنوان داران جهان و المپیک همراه بود.
شکست عنوان‌داران المپیک و جهان در گزینشی ترکیه

فروش بک لینک