طلای 69 کیلوگرم آسیا به چشم بادامی ها نرسید

طلای 69 کیلوگرم آسیا به چشم بادامی ها نرسید
وزنه بردار قرقیزستانی در حضور نمایندگان چین و کره شمالی قهرمان دسته 69 کیلوگرم آسیا شد.

طلای 69 کیلوگرم آسیا به چشم بادامی ها نرسید

وزنه بردار قرقیزستانی در حضور نمایندگان چین و کره شمالی قهرمان دسته 69 کیلوگرم آسیا شد.
طلای 69 کیلوگرم آسیا به چشم بادامی ها نرسید

پسورد نود 32

bluray movie download