عاشورزاده طلای جهان خود را به آستان حضرت معصومه (س) اهدا کرد

عاشورزاده طلای جهان خود را به آستان حضرت معصومه (س) اهدا کرد

عاشورزاده طلای جهان خود را به آستان حضرت معصومه (س) اهدا کرد

عاشورزاده طلای جهان خود را به آستان حضرت معصومه (س) اهدا کرد