عباسعلی: هیچ چیز مهم‌تر از اتحاد قهرمانان با یکدیگر نیست/ امیدوارم در لیگ جهانی شرکت کنیم

عباسعلی: هیچ چیز مهم‌تر از اتحاد قهرمانان با یکدیگر نیست/ امیدوارم در لیگ جهانی شرکت کنیم

عباسعلی: هیچ چیز مهم‌تر از اتحاد قهرمانان با یکدیگر نیست/ امیدوارم در لیگ جهانی شرکت کنیم

عباسعلی: هیچ چیز مهم‌تر از اتحاد قهرمانان با یکدیگر نیست/ امیدوارم در لیگ جهانی شرکت کنیم

خبرگزاری مهر