قاسمپور: هیچ وقت برای تیم امید برنامه بلند مدتی نداشتیم/ انتخاب‌های سفارشی یکی از مشکلات است

قاسمپور: هیچ وقت برای تیم امید برنامه بلند مدتی نداشتیم/ انتخاب‌های سفارشی یکی از مشکلات است

قاسمپور: هیچ وقت برای تیم امید برنامه بلند مدتی نداشتیم/ انتخاب‌های سفارشی یکی از مشکلات است

قاسمپور: هیچ وقت برای تیم امید برنامه بلند مدتی نداشتیم/ انتخاب‌های سفارشی یکی از مشکلات است