قهرمانی گاتسالوف، رامانوف و تسابالوف در جام مدوید

گاتسالوف، رامانوف، تسابالوف، قهرمانان روسی کشتی آزاد جهان صاحب مدال طلی جام مدوید شدند و یک مدال طلای دیگر هم به رضا اطری از ایران رسید.

کرمان نیوز

خبرگذاری اصفحان