لیموچی: کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید حمایت کنند

لیموچی: کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید حمایت کنند
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان گفت:

لیموچی: کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید حمایت کنند

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان گفت:
لیموچی: کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید حمایت کنند

عکس