مدال برنز خدابخشی در جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو

مدال برنز خدابخشی در جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو
مهدی خدابخشی با کسب سه پیروزی و یک باخت مدال برنز جام ریاست فدراسیون جهانی را در وزن 87- کیلوگرم بدست آورد و 7.2 امتیاز به اندوخته هایش در رنکینگ المپیک اضافه کرد.

مدال برنز خدابخشی در جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو

مهدی خدابخشی با کسب سه پیروزی و یک باخت مدال برنز جام ریاست فدراسیون جهانی را در وزن 87- کیلوگرم بدست آورد و 7.2 امتیاز به اندوخته هایش در رنکینگ المپیک اضافه کرد.
مدال برنز خدابخشی در جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو

خرید بک لینک