ملی‌پوش رویینگ: مشکل ما نداشتن یک مسوول بود

ملی‌پوش رویینگ: مشکل ما نداشتن یک مسوول بود
محمد حمزه‌نتاج معتقد است رویینگ به این دلیل ناکام بوده که حتی یک مسوول نداشته تا از وضعیت ملی‌پوشان خبردار باشد.

ملی‌پوش رویینگ: مشکل ما نداشتن یک مسوول بود

محمد حمزه‌نتاج معتقد است رویینگ به این دلیل ناکام بوده که حتی یک مسوول نداشته تا از وضعیت ملی‌پوشان خبردار باشد.
ملی‌پوش رویینگ: مشکل ما نداشتن یک مسوول بود

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

عکس