منصوریان: داور دو پنالتی برای ما نگرفت/ زمانی باید عضو کادر فنی می‌شد نه هیات مدیره!

منصوریان: داور دو پنالتی برای ما نگرفت/ زمانی باید عضو کادر فنی می‌شد نه هیات مدیره!

منصوریان: داور دو پنالتی برای ما نگرفت/ زمانی باید عضو کادر فنی می‌شد نه هیات مدیره!

منصوریان: داور دو پنالتی برای ما نگرفت/ زمانی باید عضو کادر فنی می‌شد نه هیات مدیره!