مهاجم لژیونر کره‌جنوبی به خدمت سربازی فراخوانده شد

مهاجم لژیونر کره‌جنوبی به خدمت سربازی فراخوانده شد
کی سونگ یونگ بازیکن کره ای سوآنزی به دلیل انجام خدمت وظیفه تا مدتی نمی تواند فوتبال بازی کند.

مهاجم لژیونر کره‌جنوبی به خدمت سربازی فراخوانده شد

کی سونگ یونگ بازیکن کره ای سوآنزی به دلیل انجام خدمت وظیفه تا مدتی نمی تواند فوتبال بازی کند.
مهاجم لژیونر کره‌جنوبی به خدمت سربازی فراخوانده شد

خرید بک لینک

مرکز فیلم