میلاد بیگی برای آذربایجان سهمیه المپیک گرفت/ راحله آسمانی هم به ریو رسید

دو تکواندوکار ایرانی در رقابت های کسب سهمیه منطقه اروپا به سهمیه المپیک رسیدند.

سایت استخدامی

نود32