میلاد عبادی‌پور: نمایش خوبی برابر چین داشتیم

میلاد عبادی‌پور: نمایش خوبی برابر چین داشتیم
ملی پوش والیبال گفت: بازی برابر چین خوب بود و من فکر می کنم نمایش خوبی برابر این تیم داشتیم.

میلاد عبادی‌پور: نمایش خوبی برابر چین داشتیم

ملی پوش والیبال گفت: بازی برابر چین خوب بود و من فکر می کنم نمایش خوبی برابر این تیم داشتیم.
میلاد عبادی‌پور: نمایش خوبی برابر چین داشتیم

میهن دانلود