نایب قهرمان پرتاب وزنه معلولان جهان: رقبایم در 5 رقابت مهم بین‌المللی شرکت کرده‌اند، من نه!

نایب قهرمان پرتاب وزنه معلولان جهان: رقبایم در 5 رقابت مهم بین‌المللی شرکت کرده‌اند، من نه!

نایب قهرمان پرتاب وزنه معلولان جهان: رقبایم در 5 رقابت مهم بین‌المللی شرکت کرده‌اند، من نه!

نایب قهرمان پرتاب وزنه معلولان جهان: رقبایم در 5 رقابت مهم بین‌المللی شرکت کرده‌اند، من نه!

کانون نماز