ورمزیار: صاحب‌جمعی را روی هوا زدم/ فرصت دهیم تا افکار منصوریان وارد استقلال شود

ورمزیار: صاحب‌جمعی را روی هوا زدم/ فرصت دهیم تا افکار منصوریان وارد استقلال شود

ورمزیار: صاحب‌جمعی را روی هوا زدم/ فرصت دهیم تا افکار منصوریان وارد استقلال شود

ورمزیار: صاحب‌جمعی را روی هوا زدم/ فرصت دهیم تا افکار منصوریان وارد استقلال شود

لردگان