وزنه‌بردار زن تایلندی رکورد المپیک را شکست

وزنه‌بردار زن تایلندی رکورد المپیک را شکست

وزنه‌بردار زن تایلندی رکورد المپیک را شکست

وزنه‌بردار زن تایلندی رکورد المپیک را شکست