ولاسکو: فقط آرژانتین میتوانست من را از ایران جدا کند/ امیدوارم هواداران ایران به ما کمک کنند

ولاسکو: فقط آرژانتین میتوانست من را از ایران جدا کند/ امیدوارم هواداران ایران به ما کمک کنند

ولاسکو: فقط آرژانتین میتوانست من را از ایران جدا کند/ امیدوارم هواداران ایران به ما کمک کنند

ولاسکو: فقط آرژانتین میتوانست من را از ایران جدا کند/ امیدوارم هواداران ایران به ما کمک کنند

کرمان نیوز