پیشکسوت بوکس ایران تجلیل شد

پیشکسوت بوکس ایران تجلیل شد
در مراسم تجلیل از پیشکسوت بوکس ایران مقرر شد تا تندیسی از او ساخته و نصب شود.

پیشکسوت بوکس ایران تجلیل شد

در مراسم تجلیل از پیشکسوت بوکس ایران مقرر شد تا تندیسی از او ساخته و نصب شود.
پیشکسوت بوکس ایران تجلیل شد

خرید بک لینک