کی‌روش: لباس کنونی تیم ملی موقتی است و تغییر خواهد کرد/ امیدوارم دوباره بدقولی نشود

کی‌روش: لباس کنونی تیم ملی موقتی است و تغییر خواهد کرد/ امیدوارم دوباره بدقولی نشود
سرمربی تیم ملی فوتبال گفت که توقع دارد از تیمش به شکل همه‌جانبه‌ای حمایت شود.

کی‌روش: لباس کنونی تیم ملی موقتی است و تغییر خواهد کرد/ امیدوارم دوباره بدقولی نشود

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت که توقع دارد از تیمش به شکل همه‌جانبه‌ای حمایت شود.
کی‌روش: لباس کنونی تیم ملی موقتی است و تغییر خواهد کرد/ امیدوارم دوباره بدقولی نشود

ganool review