گواردیولا: ما بازیکنان را می‌کشیم/ آگوئرو خشن نیست

گواردیولا: ما بازیکنان را می‌کشیم/ آگوئرو خشن نیست

گواردیولا: ما بازیکنان را می‌کشیم/ آگوئرو خشن نیست

گواردیولا: ما بازیکنان را می‌کشیم/ آگوئرو خشن نیست