یک طلا و ۲ برنز کشتی ایران در روز نخست تورنمنت گرجستان

یک طلا و ۲ برنز کشتی ایران در روز نخست تورنمنت گرجستان

یک طلا و ۲ برنز کشتی ایران در روز نخست تورنمنت گرجستان

یک طلا و ۲ برنز کشتی ایران در روز نخست تورنمنت گرجستان