۳ طلا و ۲ نقره برای ایران در ۶ وزن کشتی فرنگی جوانان آسیا

۳ طلا و ۲ نقره برای ایران در ۶ وزن کشتی فرنگی جوانان آسیا

۳ طلا و ۲ نقره برای ایران در ۶ وزن کشتی فرنگی جوانان آسیا

۳ طلا و ۲ نقره برای ایران در ۶ وزن کشتی فرنگی جوانان آسیا