اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه برگزار شد

اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه برگزار شد
نخستین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مقدونیه برگزار شد.

اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه برگزار شد

نخستین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مقدونیه برگزار شد.
اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه برگزار شد

car