اینیستا: این یک پیروزی خاص بود

اینیستا: این یک پیروزی خاص بود
ستاره آبی اناری ها تیمش را شایسته پیروزی و قهرمانی برابر سویا دانست. اینیستا بازی برابر سویا را خاص دانست.

اینیستا: این یک پیروزی خاص بود

ستاره آبی اناری ها تیمش را شایسته پیروزی و قهرمانی برابر سویا دانست. اینیستا بازی برابر سویا را خاص دانست.
اینیستا: این یک پیروزی خاص بود

اسکای نیوز