بهداد سلیمی: اگر امید به مدال نداشتم به المپیک نمی‌رفتم

بهداد سلیمی: اگر امید به مدال نداشتم به المپیک نمی‌رفتم

بهداد سلیمی: اگر امید به مدال نداشتم به المپیک نمی‌رفتم

بهداد سلیمی: اگر امید به مدال نداشتم به المپیک نمی‌رفتم