بیژن مقانلو: توقعات از المپیکی‌ها به حق است اما…

بیژن مقانلو: توقعات از المپیکی‌ها به حق است اما…
بیژن مقانلو می گوید مردم حق دارند از المپیکی های تکواندو توقع کسب مدال داشته باشند.

بیژن مقانلو: توقعات از المپیکی‌ها به حق است اما…

بیژن مقانلو می گوید مردم حق دارند از المپیکی های تکواندو توقع کسب مدال داشته باشند.
بیژن مقانلو: توقعات از المپیکی‌ها به حق است اما…