ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقه‌های گزینشی المپیک جام فجر

ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقه‌های گزینشی المپیک جام فجر
ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران در جام فجر مشخص شد و 7 وزنه‌بردار بر روی تخته مسابقه‌ها می‌روند.

ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقه‌های گزینشی المپیک جام فجر

ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران در جام فجر مشخص شد و 7 وزنه‌بردار بر روی تخته مسابقه‌ها می‌روند.
ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقه‌های گزینشی المپیک جام فجر

بازی