دلیل آیان برای اعلام نکردن میزان محرومیت الکسی لوچف

دلیل آیان برای اعلام نکردن میزان محرومیت الکسی لوچف
رییس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری گفت:‌ نمونه دوم لوچف هم مثبت شده و او به دادگاه CAS اعتراض کرده است. تا زمانی که نتیجه دادگاه نیاید، نمی‌توانیم نظر خاصی در مورد او بدهیم.

دلیل آیان برای اعلام نکردن میزان محرومیت الکسی لوچف

رییس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری گفت:‌ نمونه دوم لوچف هم مثبت شده و او به دادگاه CAS اعتراض کرده است. تا زمانی که نتیجه دادگاه نیاید، نمی‌توانیم نظر خاصی در مورد او بدهیم.
دلیل آیان برای اعلام نکردن میزان محرومیت الکسی لوچف

مرکز فیلم