دیدار هاشمی و شهریان با خانواده شهید قویدل

دیدار هاشمی و شهریان با خانواده شهید قویدل

دیدار هاشمی و شهریان با خانواده شهید قویدل

دیدار هاشمی و شهریان با خانواده شهید قویدل