شکست استرالیا مقابل کانادا در والیبال انتخابی المپیک

شکست استرالیا مقابل کانادا در والیبال انتخابی المپیک
استرالیا دومین شکست خود را در ر‌قا‌بت‌های والیبال انتخابی المپیک متحمل شد.

شکست استرالیا مقابل کانادا در والیبال انتخابی المپیک

استرالیا دومین شکست خود را در ر‌قا‌بت‌های والیبال انتخابی المپیک متحمل شد.
شکست استرالیا مقابل کانادا در والیبال انتخابی المپیک

تلگرام